Twente Milieu

Home Twente Milieu

Het bedrijf

Twente Milieu is de expert in afvalinzameling en onderhoud van de openbare ruimte in een groot deel van Twente. Haar missie is "Twente Milieu draagt bij aan een schoon, gezond en fris Twents milieu".
Twente Milieu is specialist in afvalinzameling, riolerings- en materieelbeheer, gladheidsbestrijding, onkruidbestrijding, plaagdierbestrijding en overslag van huisvuil.
Ze beschikt over een eigen wagenpark en beheren en exploiteren 6 afvalbrengpunten en twee KCA-depots. Tevens beschikt Twente Milieu over kantoorlocaties in Enschede, Hengelo en Almelo.

Twente Milieu is eigendom van van de aandeelhoudende gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Losser, Oldenzaal en Hof van Twente.

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Twente Milieu is actief bezig met veiligheid en gezondheid van haar medewerkers. Om goed op de hoogte te zijn van mogelijke risico's ten aanzien van veiligheid en gezondheid heeft Arbo Risk Management eind 2009 en begin 2010 een Risico Inventarisatie en Evaluatie uitgevoerd.

Alle bedrijfsonderdelen zijn in kaart gebracht en voor alle onderdelen is een RI&E uitgevoerd. Door middel van inventarisatie, observatie en het voeren van gesprekken met medewerkers zijn alle mogelijke risico's in kaart gebracht. Op basis van deze inventarisatie is een plan van aanpak opgesteld waarin mogelijke beheersmaatregelen zijn aangegeven.

Het plan van aanpak is intern besproken waarna een weloverwogen keuze is gemaakt van de toe te passen beheersmaatregelen, de verantwoordelijken voor het uitvoeren van deze maatregelen en de streefdatum waarop de maatregelen doorgevoerd moeten zijn.

Door het uitvoeren van het plan van aanpak kan Twente Milieu voor een veilige en gezonde werkomgeving voor haar medewerkers zorgen.