Geluidsmetingen

Home Geluidsmetingen

Schadelijk geluid op de werkplek is een belangrijke oorzaak van gezondheidsschade. Langdurige blootstelling aan schadelijk geluid zorgt voor onomkeerbare gehoorschade. De arbeidsomstandighedenwetgeving eist daarom ook dat mogelijk schadelijk geluid op de werkplek in kaart moet worden gebracht en dat waar nodig geluidmetingen worden verricht. Op basis van deze inventarisatie moet een plan van aanpak wordt opgesteld met als doel schade aan het gehoor te vermijden.

Bij geluidsniveaus boven 80dB(a) moet de werkgever zorgen voor voorlichting over de gevaren van geluid en moet passende gehoorbescherming worden verstrekt. Tevens moeten de medewerkers de mogelijkheid krijgen periodiek hun gehoor te laten testen.

Bij geluidsniveaus boven de 85dB(a) moet de werkgever maatregelen nemen om het geluidsniveau beneden deze waarde te krijgen. Het gaat hierbij om technische en organisatorische maatregelen. Tevens moet de werkgever de medewerkers verplichten tot het dragen van de verstrekte gehoorbescherming.

Arbo Risk Management kan de inventarisatie van geluidsblootstelling voor u uitvoeren en u helpen bij het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak. Tevens beschikken wij over een geluidsmeter waarmee wij metingen kunnen verrichten volgens de richtlijnen die in NEN-EN-ISO 9612 (bepaling van de beroepsmatige blootstelling aan geluid) zijn gesteld. Door de metingen beschikt u over een gekwalificeerd overzicht van de geluidsblootstelling binnen uw onderneming.