TRA

Home TRA

Het doel van de Taak Risico Analyse is om van bepaalde risicovolle taken de risico’s op te sporen en op te heffen dan wel te verminderen. Het dient om werkzaamheden efficiënter uit te voeren en om het voorkomen van incidenten.

Het uitvoeren van TRA’s is onderdeel van VCA-certificering (vraag 2.2). U moet TRA’s uitvoeren wanneer werkzaamheden plaatsvinden die onaanvaardbare risico’s met zich meebrengen. Komen deze werkzaamheden vaker voor dan kan er door middel van TRA een werkinstructie gemaakt worden.

Bij de keuze en de analyse van de risicovolle taak moet niet alleen gedacht worden aan de standaard werkzaamheden maar vooral ook aan werkzaamheden bij het opheffen van storingen, reiniging, onderhoud, reparatie, af- en bijstellen, inregelen e.d.

Een goede TRA wordt schriftelijk vastgelegd en schenkt aandacht aan de volgende 5 gebieden.

De werkzaamheden zelf
Hier gaat het om de aard van de werkzaamheden die zullen moeten worden uitgevoerd. Daarbij valt te denken aan industrieel schoonmaken of het verplaatsen van een hijslast, graafwerkzaamheden, het werken met elektriciteit of in de omgeving van radioactieve bronnen. Hebben we te maken met kort-cyclisch werk of is het werk fysiek belastend.

De werkplek
Daarbij kunnen we denken aan werken in besloten ruimten of het werken op hoogte. Is de werkplek toegankelijk en welke bewegingsruimte hebben we tijdens de uitvoering van het werk.

De werkplekomgeving
Hoe ziet de werkomgeving er uit? Met wat voor soort bedrijf/fabriek hebben we te maken? Wordt er boven-onder-voor-achter of naast ons tegelijkertijd ander werk uitgevoerd? Hebben we te maken met verkeer en wat voor soort verkeer houdt zich bij de werkplekomgeving op? Is er sprake van materiaalopslag?

De werkcondities
Hoe is het tijdens de uitvoer van de werkzaamheden met het weer gesteld? Met welke producten hebben we te maken? Hoe is het in de directe omgeving gesteld met bijvoorbeeld verlichting, geluid, temperatuur en lucht?

De werkcomplexiteit
Met welke aantallen mensen wordt het werk uitgevoerd en zijn dat medewerkers van een of meerdere contractors? In hoeveel tijd moet het werk worden geklaard? Is het een bestaand of een nieuw project dat moet worden uitgevoerd? Wat zijn de taakfactoren en welke persoonlijke factoren spelen een rol?

Training Taak Risico Analyse
Het doel van de Taak Risico Analyse is om van bepaalde risicovolle taken de risico’s op te sporen en op te heffen dan wel te verminderen. Het dient om werkzaamheden efficiënter uit te voeren en om het voorkomen van incidenten.

Een Taak Risico Analyse dient uitgevoerd te worden wanneer de uit te voeren werkzaamheden niet tot de standaard werkzaamheden van uw medewerkers behoren, wanneer de werkplek extra gevaren met zich mee brengt of wanneer het werk dermate complex is dat zich extra gevaren voor kunnen doen.

De Taak Risico Analyse moet uitgevoerd worden door een werkvoorbereider, in overleg met de uitvoerenden van de werkzaamheden. Om zorg te dragen voor een goede uitvoering van de Taak Risico Analyse heeft Arbo Risk Management een training ontwikkeld waarin uw medewerkers getraind worden in een goede uitvoering van een TRA.

Tijdens de training wordt o.a. aandacht geschonken aan de wettelijke basis van Taak Risico Analyses, situaties wanneer TRA's uitgevoerd moeten worden, de inhoud van een TRA, de taken en bevoegdheden van diegenen die bij een TRA betrokken zijn, maatregelen op basis van de TRA en evaluatie van de TRA na afloop van de werkzaamheden.

De training wordt aangepast aan de werksituatie zoals die zich voordoet binnen uw onderneming.