RI&E

Home RI&E

Arbowet
Iedere onderneming in Nederland moet aan de Arbowet voldoen. Één van de eisen uit de Arbowet is het inventariseren en evalueren van risico’s (artikel 5). U moet de risico’s die in uw bedrijf voorkomen schriftelijk vastleggen. Daarnaast moet u de gevaren van de risico’s evalueren en een plan van aanpak opstellen waarin het beheersen van de risico’s beschreven wordt. Dit plan van aanpak beschrijft alle geïnventariseerde risico’s en de acties die u gaat ondernemen om deze risico’s te beheersen. U moet per actie aangegeven wanneer deze uitgevoerd moet zijn en wie daar verantwoordelijk voor is. Welke acties prioriteit hebben bepaald u aan de hand van de evaluatie van de risico’s.
Actualiseren RI&E
Een RI&E blijft niet onberkt actueel. Gedurende de jaren veranderen zaken in uw onderneming, er komen nieuwe machines, verbouwingen, meer personeel etc. Tevens kan er sprake zijn van veranderde wetgeving. In deze gevallen moet u uw RI&E actualiseren. Dat wil zeggen dat u moet kijken of deze veranderingen nieuwe risico's met zich mee hebben gebracht of dat u aan andere regelgeving moet voldoen. In het algemeen kunt u stellen dat een RI&E van 5 jaar of ouder niet meer actueel is. U moet dan een nieuwe RI&E uit (laten) voeren.

Uitvoeren RI&E
Het inventariseren en evalueren is een taak voor uw preventiemedewerker. Hij kan hiervoor gebruik maken van een branche-RI&E. Deze RI&E is door uw branchevereniging opgesteld en speciaal geschreven voor uw werkzaamheden. De meeste brancheverenigingen in Nederland brengen inmiddels een branche-RI&E uit. Informeer hiernaar bij uw branchevereniging of kijk op www.rie.nl. Is de branche-RI&E door de CAO-partijen erkend dan is toetsing van de RI&E onder bepaalde omstandigheden niet meer nodig.

Toetsen RI&E
Het kan zijn dat uw RI&E getoetst moet worden door een gecertificeerde deskundige. Dit ligt met name aan het wel of niet gebruiken van een CAO-goedgekeurde branche-RI&E en de grootte van uw bedrijf.
Heeft uw branche geen goedgekeurde RI&E en maakt u dus gebruik van een ander RI&E-instrument dan moet de RI&E getoetst worden door een deskundige. Maakt u wel gebruikt van een goedgekeurde branche-RI&E dan gelden de volgende voorwaarden:
•    Bedrijven met minder dan 25 werknemers: lichte toetsing
•    Bedrijven met meer dan 25 medewerkers: volledige toetsing

Wat kan Arbo Risk Management voor u betekenen
Wij kunnen u ondersteunen bij alle aspecten van de RI&E:
•    Inventariseren risico’s
•    Evalueren risico’s
•    Opstellen plan van aanpak
•    Toetsen RI&E
•    Uitvoeren acties uit het plan van aanpak