FRA

Home FRA

Het doel van een Functie Risico Analyse (FRA) is het in kaart brengen van alle risico’s die aan een specifieke functie verbonden zijn. Het opstellen van een FRA is onderdeel van VCA-certificering (vraag 2.1). U moet FRA’s opstellen voor alle risicovolle functies binnen uw onderneming.

Een FRA is onderdeel van de RI&E en helpt u de specifieke functierisico’s te beheersen. Er dient aandacht te worden geschonken aan alle functieaspecten die van invloed zijn op de veiligheid, gezondheid en welzijn van uw medewerkers.

Een FRA wordt opgesteld op basis van observatie van werkzaamheden en interviews met betrokken medewerkers. Op deze manier worden alle taken die tot een functie behoren in kaart gebracht. Per taak wordt gekeken of en welke risico’s deze taak met zich meebrengt. Per risico moet worden bekeken of het risico geëlimineerd kan worden. Zo niet dan moet worden gekeken of de beheersmaatregelen doeltreffend zijn. Is dit niet het geval dan dient een plan van aanpak opgesteld te worden ter verbetering van de risicobeheersing.

Wat kan Arbo Risk Management voor u betekenen
Wij kunnen u ondersteunen bij alle aspecten van de RI&E:
•    Inventariseren risico’s
•    Evalueren risico’s
•    Opstellen plan van aanpak
•    Uitvoeren acties uit het plan van aanpak