Arbowet

Home Arbowet

De arbeidsomstandighedenwet of kortweg de Arbowet is in 1980 ingevoerd. Sindsdien is de wet een aantal keer aangepast. De laatste grote aanpassing is van 1 januari 2007. In de arbowet vindt u regels voor de wijze waarop werkgevers de zorg voor goede arbeidsomstandigheden moeten regelen. Het gaat hierbij vooral om organisatorische bepalingen. De Arbowet wordt aangevuld met het Arbobesluit, Arboregelingen en Arbobeleidsregels. Deze geven o.a. aan hoe de eisen uit de Arbowet het beste kunnen worden uitgevoerd.

De belangrijkste verplichtingen uit de Arbowet zijn:
1.    het voeren van een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid, op schrift vastgelegd
2.    het voeren van een ziekteverzuimbeleid
3.    medewerkers beschermen tegen seksuele intimidatie en tegen agressie en geweld
4.    maken van een risico-inventarisatie, het maken van een plan van aanpak naar aanleiding van deze RI&E, uitvoeren van verbetermaatregelen uit het plan van aanpak en periodieke actualisering van de RI&E
5.    indien nodig, het voeren van een gevaarlijke stoffenbeleid
6.    voorlichting en scholing geven aan medewerkers ten aanzien van veiligheid en gezondheid
7.    melden ongevallen bij de arbeidsinspectie
8.    overleg met het personeel (OR, personeelsvertegenwoordiging) over veiligheid en gezondheid
9.    inschakeling deskundige hulp bij uitvoering arbo-zaken
10.    hebben van een bedrijfshulpverleningsorganisatie waaronder bedrijfshulpverleners en een noodplan
11.    aanbieden periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek

Bovenstaande punten worden gecontroleerd door de arbeidsinspectie. Bij niet voldoen aan de arbowet mag de arbeidsinspectie sancties opleggen waaronder (gedeeltelijke) sluiting van uw bedrijf of werklocatie en boetes tot € 25.000,00. U mag een inspecteur van de arbeidsinspectie de toegang tot uw bedrijf en externe werkplekken niet weigeren.

Op dit moment worden er, in samenspraak tussen werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties arbocatalogi opgesteld. Hierin worden de belangrijkste risico’s in uw branche beschreven. Per risico worden handreikingen gedaan voor het toepassen van beheersmaatregelen. Deze catalogus wordt mede maatgevend voor het arbobeleid binnen uw organisatie.

Niet alleen werkgevers hebben verplichtingen volgens de Arbowet. Ook werknemers moeten aan Arboregels voldoen.

Werknemers zijn verplicht om:
1.    arbeidsmiddelen, zoals machines en gereedschappen, en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze te gebruiken
2.    uitgereikte persoonlijke beschermingsmiddelen daar waar nodig op de juiste wijze te gebruiken en op een goede manier te onderhouden
3.    veiligheden op arbeidsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken en niet te verwijderen of te veranderen
4.    deel te nemen aan door de werkgever georganiseerde scholing op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu
5.    door hem gesignaleerde gevaren voor de veiligheid of de gezondheid zo snel mogelijk door te geven aan de verantwoordelijke personen
6.    de werkgever en anderen die belast zijn met de uitvoering van de arbowet zonodig bij te staan bij het uitvoeren van de verplichtingen van de arbowet

Het niet voldoen aan deze verplichtingen kan disciplinaire maatregelen van de werkgever tot gevolg hebben. De arbeidsinspectie is bevoegd om boetes aan werknemers te geven bij het niet voldoen aan hun verplichtingen.

Arbo Risk Management kan u ondersteunen in het implementeren van alle vereisten uit de Arbowet en onderliggende wetten en besluiten, inclusief de arbocatalogus van uw branche (indien aanwezig). Samen met u bepalen we middels een Quick Scan waar uw organisatie op dit moment staat. Op basis daarvan bespreken we gezamenlijk welke acties genomen moeten worden om, daar waar nodig, verbeteringen aan te brengen.